Obowiązek informacyjny – cyklicznymarsz.pl

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że podane przez Pana/Panią dane osobowe są przetwarzane przez następujące podmioty:

 1. Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, ul. Słomińskiego 15/509A, 00-195 Warszawa KRS 0000406677,
 2. Stowarzyszenie Młodzież Wszechpolska, ul. Świderska 109J/19, 03-128 Warszawa, KRS 0000156223,
 3. Ruch Narodowy, ul. Noakowskiego 10/12, 00-666 Warszawa, numer ewidencyjny: 371,
 4. Fundacja Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, KRS 0000473488

(zwani dalej „Administratorami”), w następujących celach:

 1. złożenia protestu dostępnego na stronie internetowej: cyklicznymarsz.pl do Wojewody Mazowieckiego Mariusza Frankowskiego,
 2. informowania o przebiegu kampanii w sprawie protestu i jej efektach,
 3. w ramach utrzymywania stałego kontaktu z Administratorami w związku z ich celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych, wydarzeniach publicznych i możliwościach wspierania działalności administratorów.

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f RODO, przetwarzanie Pana/Pani danych we wskazanych powyżej calach uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Administratorów. Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe złożenie protestu do jej adresata, informowanie o przebiegu kampanii w sprawie petycji i jej efektach ani informowanie o realizacji celów statutowych Administratorów. Do Pana/Pani danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz administratora usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze, prawnicze, księgowe, kadrowe. Pana/Pani dane możemy profilować, tj. przetwarzać je w sposób zautomatyzowany do oceny niektórych informacji na Pana/Pani temat, do prowadzenia statystyk i selekcjonowania informacji, które najbardziej mogą Cię interesować, do zorganizowania oraz utrzymania newsletteru i podobnej działalności marketingowej.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, który jest przewidziany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Administratorzy odpowiadają za zastosowanie odpowiednich mechanizmów ochrony przewidzianych w RODO w przypadku ewentualnych transferów danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). W takim wypadku, Administratorzy zapewnią możliwość uzyskania dalszych informacji i otrzymania kopii odpowiednich zabezpieczeń. Zgodnie z RODO przysługuje Panu/Pani prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania kopii danych,
 2. sprostowania danych,
 3. usunięcia danych,
 4. ograniczenia przetwarzania danych,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska).

Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratorów może Pan/Pani zapoznać się w Polityce prywatności Administratorów dostępnej na stronach:

https://marszniepodleglosci.pl/polityka-prywatnosci/,

https://mw.org.pl/polityka-prywatnosci/,

https://www.ordoiuris.pl/polityka-prywatnosci.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt pod adresami mailowymi: [email protected][email protected][email protected].