Regulamin Marszu Niepodległości

Wszystkie osoby uczestniczące w Marszu Niepodległości, zwanego dalej „Marszem” lub „Zgromadzeniem”, zobowiązane są do zachowania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach jak również poniższych postanowień regulaminu.

I. Postanowienia ogólne

 1. Celem Marszu Niepodległości, odbywającego się w Narodowe Święto Niepodległości, jest uczczenie rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, oddanie hołdu wszystkim osobom, które przyczyniły się do odrodzenia polskiej państwowości po 123 latach niewoli, manifestacja dumy z przynależności do Narodu Polskiego, jak również promocja nowoczesnego patriotyzmu.

II. Nakazy i zakazy związane z uczestnictwem w Marszu

 1. Uczestnicy zobowiązani się do przestrzegania poleceń Przewodniczącego Zgromadzenia.
 2. Zakazane jest posiadanie własnego sprzętu nagłaśniającego. Nagłośnienie zapewniają wyłącznie organizatorzy Marszu.
 3. Zabrania się wnoszenia na Marsz transparentów, znaków, symboli jak również wznoszenia haseł naruszających obowiązujące w Polsce przepisy prawa, w szczególności propagujących jakiekolwiek ustroje totalitarne.
 4. W Zgromadzeniu nie mogą uczestniczyć osoby posiadające przy sobie broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub inne niebezpieczne materiały lub narzędzia.
 5. W Zgromadzeniu nie mogą brać osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 6. Organizatorzy Marszu są uprawnieni do utrwalania przebiegu Marszu, w tym zachowania się poszczególnych osób przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 7. Nad przebiegiem Marszu czuwa Straż Marszu Niepodległości, która działa w ramach uprawnień Przewodniczącego Zgromadzenia określonych w ustawie Prawo o zgromadzeniach. Osoby należące do Straży Marszu Niepodległości posiadają stosowne oznakowanie.
 8. Uczestnicy Marszu zobowiązani są do informowania przedstawicieli Straży lub organizatora o naruszeniach ustawy Prawo o Zgromadzeniach, postanowień niniejszego regulaminu, zauważonym pożarze, zagrożeniu życia, zdrowia ludzkiego lub mienia.
 9. Osoby w jakikolwiek sposób zakłócające przebieg Marszu, stwarzające zagrożenie dla innych uczestników Marszu, łamiące postanowienia ustawy Prawo o zgromadzeniach czy też niniejszego Regulaminu będą niezwłocznie usuwane z udziału w Marszu. Od zarządzeń porządkowych osób sprawujących służbę w ramach Straży Marszu Niepodległości odwołanie nie przysługuje.
 10. Organizator Marszu nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za rzeczy prywatne uczestników, które zostaną zagubione lub ukradzione.
 11. Organizator Marszu nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez uczestników nieprzestrzegających przepisów prawa jak również postanowień niniejszego Regulaminu.