RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm., dalej jako: RODO) Stowarzyszenie Marsz Niepodległości informuje:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Marsz Niepodległości z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 4B lok. U1, 00-193 Warszawa, KRS: 0000406677, NIP: 1132864821, REGON: 146010755.
 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: [email protected] lub listownie pod adresem: Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, ul. Stawki 4B lok. U1, 00-193 Warszawa.
 1. Pani/Pana dane osobowe takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail Administrator pozyskał za Pani/Pana zgodą, wskutek wypełnienia formularza na stronie https://marszniepodleglosci.pl/.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu informowania o podejmowanych przez Stowarzyszenie Marsz Niepodległości działaniach, a także w celu utrzymania bieżącego kontaktu, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do kontroli działalności Administratora lub uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych tj. podmioty współpracujące w zakresie dostarczania lub utrzymania systemów informatycznych.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana dotyczących przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 1. prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (podstawa prawna: art. 15 RODO);
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych Pani/Pana dotyczących – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (podstawa prawna: art. 16 RODO);
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych Pani/Pana dotyczących (podstawa prawna: art. 17 RODO);
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących (podstawa prawna: art. 18 RODO);
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących (podstawa prawna: art. 21 RODO);
 1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO (podstawa prawna: art. 77 RODO).
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.