Regulamin Marszu Niepodległości 2016

Wszystkie osoby uczestniczące w Marszu Niepodległości, obywającym się 11 listopada 2016 r. w Warszawie, zwanego dalej Marszem, zobowiązane są do zachowania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach jak również poniższych postanowień regulaminu.

I. Postanowienia ogólne
1. Celem Marszu Niepodległości, odbywającego się w Narodowe Święto Niepodległości, jest oddanie hołdu wszystkim osobom, które przyczyniły się do odrodzenia polskiej państwowości po 123 latach niewoli, manifestacja dumy z przynależności do Narodu Polskiego, jak również promocja nowoczesnego patriotyzmu.
2. Organizatorem Marszu Niepodległości jest Stowarzyszenie Marsz Niepodległości.
3. Marsz rozpoczyna się 11 listopada 2016 r. o godzinie 14.00 przy Rondzie im. Romana Dmowskiego w Warszawie.

II. Nakazy i zakazy związane z uczestnictwem w Marszu
4. Zakazane jest posiadanie własnego sprzętu nagłaśniającego. Nagłośnienie zapewniają wyłącznie organizatorzy Marszu.
5. Zabrania się wnoszenia na Marsz transparentów i emblematów partii politycznych.
6. Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających będą usuwane z Marszu.
7. Organizatorzy Marszu są uprawnieni do utrwalania przebiegu Marszu, w tym zachowania się poszczególnych osób przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
8. Nad przebiegiem Marszu czuwa Straż Marszu Niepodległości, która działa w ramach uprawnień Przewodniczącego zgromadzenia określonych w ustawie z dnia 5 lipca 1990 r Prawo o zgromadzeniach. Osoby należące do Straży Marszu Niepodległości posiadają stosowne oznakowanie.
9. Uczestnicy Marszu zobowiązani są do informowania przedstawicieli Straży lub organizatora o zauważonym pożarze, zagrożeniu życia, zdrowia ludzkiego lub mienia.
10. Osoby w jakikolwiek sposób zakłócające przebieg Marszu, stwarzające zagrożenie dla innych uczestników Marszu, łamiące postanowienia ustawy o zgromadzeniach czy też niniejszego Regulaminu będą niezwłocznie usuwane z udziału w Marszu. Od zarządzeń porządkowych osób sprawujących służbę w ramach Straży Marszu Niepodległości odwołanie nie przysługuje.
11. Organizator Marszu nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za rzeczy prywatne uczestników, które zostaną zagubione lub ukradzione.
12. Organizator Marszu nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za szkody spowodowane przez uczestników nieprzestrzegających przepisów prawa powszechnie obowiązującego jak również postanowień niniejszego regulaminu.
13. Zabrania się wnoszenia transparentów, emblematów, flag i innych symboli partii politycznych. Zorganizowany udział w Marszu Niepodległości biorą wyłącznie osoby prywatne, stowarzyszenia, fundacje oraz inne organizacje społeczne i non-profit.